جاده تندرستی
در کلوپ ورزشي امير کبير، تستهای پزشکي-ورزشي و برنامه های سنجش و ارزيابی توانايي جسماني بر اساس فاکتور های عمومي بدن از جمله انعطاف پذيري، درصد چربي، استقامت عضلات، استقامت قلبی و تنفسي توسط متخصصان تربيت بدني بر اساس آزمونهای استاندارد جهانی ahhperd (ايفرد) ارائه مي گردد.