شهربازی
ضلع شرقی مجتمع سیاحتی-تفریحی امیرکبیر را می توان متمایز از بخش های دیگر دانست. تهیج، شادی و نشاط در شهربازی زیبا و جذاب لاله، در یاد و خاطره مراجعه کنندگان به یادگار خواهد ماند.