اخبار و اطلاعیه ها

فراخوان بهره برداری


مجتمع سیاحتی و تفریحی امیرکبیر در نظر دارد بخشی از امکانان و فضاهای خود را جهت بهره برداری (اجاره) به واجدین شرایط حقیقی و حقوقی واگذار نماید.