فراخوان بهره برداری | خبر
بازگشت به قبل ←

مجتمع سیاحتی و تفریحی امیرکبیر در نظر دارد تعدادی از مراکز خود را از طریق مزایده و مناقصه به واجدین شرایط حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

تصاویر خبر :