آگهی مزایده | خبر
بازگشت به قبل ←

مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر ( سهامی خاص ) در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری ( اجاره ) یکی از اماکن خود به وسعت 565 متر مربع واقع در اراک – بلوار آیت الله اراکی اقدام نماید .
  1. موضوع مزایده : اجاره ( بهره برداری ) یکی از اماکن به وسعت 565 متر مربع.
  2. زمان واگذاری : از شهریور ماه 97 بمدت دو سال ( پایه )
  3. محل مورد واگذاری : اراک – بلوار آیت الله اراکی – مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر .
  4. محل خرید اسناد و تحویل پیشنهاد و گشایش آنها : اراک- بلوار آیت الله اراکی – مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر- دبیرخانه واحد توسعه و بهره برداری – تلفن تماس-33135944 - 33134529-086
  5. تاریخ دریافت اسناد : از 97/05/20 لغایت 97/05/25 .
  6. تاریخ تحویل پیشنهادها : تا پایان وقت اداری 97/05/29 .
  7. زمان بازگشایی پاکات : 97/05/30 .
  8. سپرده شرکت در مزایده : به مبلغ چهارصد میلیون ریال که می بایست به حساب بانکی شرکت واریز یا بصورت ضمانتنامه بانکی و در پاکت دربسته جداگانه تحویل گردد .
  9. به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده یا سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
مجتمع در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است و شرکت در مزایده هیچ حقی برای شرکت کننده ایجاد    نمی نماید  . هزینه آگهی با برنده مزایده می باشد .
 
مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر

تصاویر خبر :