آگهی مزایده شهربازی | خبر
بازگشت به قبل ←

مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر ( سهامی خاص ) در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از شهربازی لاله واقع در اراک – بلوار آیت الله اراکی اقدام نماید .
  1. موضوع مزایده : حق بهره برداری از فضاها و دستگاههای واقع در شهربازی لاله .
  2. زمان بهره برداری : از اول فروردین ماه 98 لغایت اول مهر ماه 99 .
  3. محل مورد واگذاری : اراک – بلوار آیت الله اراکی – مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر .
  4. محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد و گشایش آنها : اراک- بلوار آیت الله اراکی – مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر- دبیرخانه واحد توسعه و بهره برداری – تلفن تماس-33135944 -086
  5. تاریخ دریافت اسناد : از 1397/11/14 لغایت 1397/11/21 .
  6. تاریخ تحویل پیشنهادها : تا پایان وقت اداری 1397/11/27 .
  7. زمان بازگشایی پاکات : 1397/11/28 .
  8. سپرده شرکت در مزایده : به مبلغ یک میلیارد ریال که می بایست به حساب بانکی شرکت واریز و در پاکت دربسته جداگانه تحویل گردد .
  9. به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده یا سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
مجتمع در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است و شرکت در مزایده هیچ حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی نماید. هزینه آگهی با برنده مزایده می باشد .

تصاویر خبر :